Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 юни 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 123 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 347 619
  2.1 Вземания от МВФ 232 568 7
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 779 612
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 250 488
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 234 392
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 234 392
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 149 459 −2 575
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 327 −2 575
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 147 132 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 981 −7 415
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 739 672 −405
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 521 375 −1 003
  7.2 Други ценни книжа 218 297 598
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 353 727 −10 136
Общо активи 6 541 633 −19 032
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 797 440
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 349 958 27 789
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 196 874 28 190
  2.2 Депозитно улеснение 3 153 084 −394
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −7
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 33 388 −2 928
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 199 921 −10 703
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 106 053 −25 728
  5.2 Други задължения 93 867 15 025
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 195 616 −23 315
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 648 844
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 702 −32
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 702 −32
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 206 422 −11 128
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 99 696 0
Общо пасиви 6 541 633 −19 032
Annexes
11 June 2024