Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Ιουνίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 711.123 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 507.347 619
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 232.568 7
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.779 612
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.250 488
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.234 392
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.234 392
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 149.459 −2.575
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 2.327 −2.575
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 147.132 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 27.981 −7.415
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.739.672 −405
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.521.375 −1.003
  7.2 Λοιποί τίτλοι 218.297 598
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 20.840 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 353.727 −10.136
Σύνολο ενεργητικού 6.541.633 −19.032
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.553.797 440
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 3.349.958 27.789
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 196.874 28.190
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 3.153.084 −394
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −7
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 33.388 −2.928
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 199.921 −10.703
  5.1 Γενική κυβέρνηση 106.053 −25.728
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 93.867 15.025
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 195.616 −23.315
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14.648 844
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 6.702 −32
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 6.702 −32
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 178.544 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 206.422 −11.128
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 702.941 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 99.696 0
Σύνολο παθητικού 6.541.633 −19.032
Annexes
11 June 2024