content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 март 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 990 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 624 −162
  2.1 Вземания от МВФ 230 501 3
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 277 123 −166
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 067 −532
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 149 −207
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 149 −207
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 221 760 −432
  5.1 Основни операции по рефинансиране 821 −402
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 220 935 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 4 −30
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 29 532 −6 652
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 115 988 −5 022
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 937 643 −5 213
  7.2 Други ценни книжа 178 345 192
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 539 0
9 Други активи 314 147 4 418
Общо активи 7 830 796 −8 589
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 980 217
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 310 499 25 157
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 170 723 −1 297
  2.2 Депозитно улеснение 4 138 480 26 467
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 296 −13
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 073 7 533
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 455 797 −40 337
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 361 567 −40 983
  5.2 Други задължения 94 230 646
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 280 696 1 882
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 320 −504
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 583 −555
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 583 −555
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 284 602 −6 340
11 Сметки за преоценка 589 140 0
12 Капитал и резерви 120 747 4 358
Общо пасиви 7 830 796 −8 589
Annexes
7 March 2023