Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kopskats

Eurozonas tautsaimniecības izaugsme 2024. gada sākumā bija straujāka, nekā tika prognozēts ECB speciālistu 2024. gada marta iespēju aplēsēs. To stimulēja neto tirdzniecības kāpums un mājsaimniecību izdevumu pieaugums. Saņemtā informācija liecina, ka izaugsme īstermiņā turpināsies straujākā tempā, nekā iepriekš paredzēts. Stabila darba samaksas kāpuma, pakāpeniski augošas konfidences un tirdzniecības nosacījumu uzlabošanās apstākļos vajadzētu turpināt pieaugt reāli rīcībā esošajiem ienākumiem, izraisot patēriņa virzītu atveseļošanos 2024. gadā. Neto tirdzniecības kāpuma radītais stimuls gada sākumā daļēji atspoguļo svārstīgumu pēc īslaicīga krituma 2023. gada beigās. Tomēr gaidāms, ka ārējais pieprasījums turpinās paplašināties, veicinot eurozonas eksporta pieaugumu. Gaidāms, ka vidējā termiņā agrāk īstenotās monetārās politikas stingrības palielināšanas negatīvā ietekme pakāpeniski izzudīs, un aktivitāti veicinās saskaņā ar pieņēmumiem gaidāmā finansēšanas nosacījumu stingrības mazināšanās atbilstoši tirgus gaidām par procentu likmju turpmāko virzību. Izaugsmi pozitīvi ietekmēs arī noturīgs darba tirgus, vēlāk iespēju aplēšu periodā bezdarba līmenim noslīdot līdz vēsturiski zemam līmenim. Tā kā izzudīs daži cikliskie faktori, kas nesenā pagātnē samazināja darba ražīguma pieaugumu, gaidāms, ka iespēju aplēšu periodā darba ražīgums palielināsies. Kopumā gaidāms, ka gada vidējais reālā IKP pieaugums 2024. gadā būs 0.9 %, bet 2025. un 2026. gadā tas kļūs spēcīgāks (attiecīgi līdz 1.4 % un 1.6 %). Salīdzinājumā ar 2024. gada marta iespēju aplēsēm IKP pieauguma perspektīva 2024. gadam koriģēta un paaugstināta, ņemot vērā pozitīvo pārsteigumu gada sākumā un saņemtās informācijas uzlabošanos. IKP izaugsmes perspektīva 2025. gadam koriģēta un nedaudz pazemināta, bet 2026. gadam nav mainīta.[1]

Paredzams, ka kopējā inflācijas pamatā virzīsies horizontāli, bet 2025. gadā tā turpinās samazināties līdz līmenim, kas tuvs noteiktajam mērķim. Tas atspoguļo izmaksu spiediena mazināšanos, t. sk. saistībā ar darbaspēku, un agrāk īstenotās monetārās politikas stingrības palielināšanas novēloto ietekmi, kas pakāpeniski ietekmē patēriņa cenas. Gaidāms, ka kopējā inflācija, ko mēra ar saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI), atlikušajā 2024. gada daļā būs nedaudz svārstīga bāzes efektu un augstāku enerģijas izejvielu cenu dēļ. Vidējā termiņā enerģijas cenu inflācijai vajadzētu stabilizēties zemā pozitīvā līmenī, ņemot vērā tirgus gaidas par naftas un gāzes cenu tendencēm nākotnē un plānotos ar klimata pārmaiņām saistītos fiskālos pasākumus. Pēdējos ceturkšņos vērojama būtiska pārtikas cenu inflācijas pazemināšanās, sarūkot cenu spiediena pārnesei saistībā ar zemākām enerģijas un pārtikas izejvielu cenām. Runājot par nākotni, gaidāms, ka pārtikas cenu inflācija svārstīsies aptuveni pašreizējā līmenī, bet pēc tam, sākot ar 2025. gada beigām, turpinās samazināties. SPCI inflācijai (neietverot enerģijas un pārtikas cenas; SPCIX) gandrīz visā iespēju aplēšu periodā vajadzētu saglabāties augstākai par kopējo inflāciju, bet gaidāms, ka turpināsies tās mazināšanās tendence, lai gan lēnā tempā un galvenokārt 2025. un 2026. gadā. Šo iespēju aplēšu centrālais elements ir gaidāmā nominālās darba samaksas kāpuma pakāpeniskā mazināšanās no sākotnēji joprojām augstā līmeņa, izzūdot augšupvērstajai ietekmei, ko rada inflācijas kompensācijas spiediens saspringtā darba tirgū. Gaidāmā darba ražīguma kāpuma atsākšanās ietekmē darbaspēka izmaksu spiedienam būtu jāmazinās. Turklāt paredzams, ka peļņas kāpums vājinās un daļēji kompensēs darbaspēka izmaksu ietekmi uz cenām, īpaši 2024. gadā. Pamatā gaidāms, ka gada vidējā kopējā SPCI inflācija samazināsies no 5.4 % 2023. gadā līdz 2.5 % 2024. gadā, 2.2 % 2025. gadā un 1.9 % 2026. gadā. Salīdzinājumā ar 2024. gada marta iespēju aplēsēm SPCI inflācija 2024. un 2025. gadā koriģēta un paaugstināta par 0.2 procentu punktiem. Tas galvenokārt skaidrojams ar augstākām enerģijas izejvielu cenām un saņemtajiem SPCIX inflācijas datiem, kas ir nedaudz augstāki, nekā gaidīts. Turklāt gaidāms, ka mazliet palielināsies darbaspēka izmaksu spiediens. To noteiks straujāks darba samaksas kāpums un nedaudz piesardzīgāka darba ražīguma pieauguma perspektīva. Gan kopējās inflācijas, gan SPCIX inflācijas prognoze 2026. gadam nav mainīta.

1. tabula

Izaugsmes un inflācijas aplēses eurozonai

(pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %; korekcijas procentu punktos)

2024. gada jūnijs

Korekcijas salīdzinājumā ar 2024. gada martu

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reālais IKP

0.6

0.9

1.4

1.6

0.1

0.3

–0.1

0.0

SPCI

5.4

2.5

2.2

1.9

0.0

0.2

0.2

0.0

SPCI (neietverot enerģijas un pārtikas cenas)

4.9

2.8

2.2

2.0

0.0

0.2

0.1

0.0

Piezīmes. Reālā IKP datu pamatā ir sezonāli un atbilstoši darbadienu skaitam koriģēti gada vidējie dati. Vēsturiskie dati var atšķirties no jaunākajām Eurostat publikācijām, jo dati tiek publiskoti pēc iespēju aplēšu datu aktualizēšanas pēdējā datuma. Datus, t. sk. arī ceturkšņa datus, var lejupielādēt makroekonomisko iespēju aplēšu datubāzē ECB interneta vietnē.

Speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu pilna pārskata tulkojums tiks publicēts tuvākajās dienās.

© Eiropas Centrālā banka, 2024

Pasta adrese: 60640 Frankfurt am Main, Germany
Tālrunis: +49 69 1344 0
Tīmekļvietne: www.ecb.europa.eu

Visas tiesības rezervētas. Atļauta pārpublicēšana izglītības un nekomerciālos nolūkos, norādot avotu.

Konkrētu terminu skaidrojumu sk. ECB glossary (tikai angļu valodā).

HTML ISBN 978-92-899-6571-2, ISSN 2529-4733, doi:10.2866/3553, QB-CF-24-001-LV-Q


  1. Pēdējais datu aktualizēšanas termiņš attiecībā uz tehniskajiem pieņēmumiem bija 2024. gada 15. maijs. Pasaules tautsaimniecības iespēju aplēses tika sagatavotas 16. maijā, savukārt makroekonomiskās iespēju aplēses eurozonai tika pabeigtas 22. maijā. Eurostat eurozonas SPCI inflācijas ātrā aplēse maijam tika publicēta 31. maijā. Šī aplēse pilnībā atbilda Eurosistēmas speciālistu 2024. gada jūnija kopējās inflācijas iespēju aplēsēm. Šīs iespēju aplēses aptver periodu no 2024. līdz 2026. gadam. Iespēju aplēses šādam ilgam periodam pakļautas ļoti lielai nenoteiktībai, un tas jāņem vērā, tās interpretējot. Sīkāku informāciju sk. ECB 2019. gada "Tautsaimniecības Biļetena" Nr. 8 rakstā The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis ("Eurosistēmas/ECB speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu sniegums kopš finanšu krīzes"). Visu līdzšinējo ECB un Eurosistēmas speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu pilna datubāze pieejama makroekonomisko iespēju aplēšu datubāzē ECB interneta vietnē. Šī datubāze ietver daudzus mainīgos lielumus, kas tiek apkopoti reizi ceturksnī.