Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översikt

I början av 2024 återhämtade sig ekonomin i euroområdet mer än vad som väntades i ECB:s prognoser från mars 2024, med en förstärkning från nettohandel och stigande hushållskonsumtion. Inkommande information tyder på fortsatt tillväxt på kort sikt, i en snabbare takt än tidigare väntat. Den reala disponibla inkomsten torde fortsätta att öka i ett läge med robusta löneökningar, gradvis ökande förtroende och förbättrat bytesförhållande, vilket ger upphov till en konsumtionsdriven återhämtning under 2024. Ökningen från nettohandeln i början av året återspeglar delvis volatilitet efter en tillfällig minskning i slutet av 2023. Efterfrågan från omvärlden förväntas emellertid fortsätta att öka och stödja exporttillväxten i euroområdet. På medellång sikt verkar de negativa effekterna av den tidigare penningpolitiska åtstramningen gradvis avta och aktiviteten stimuleras av en förmodad lättnad i finansieringsförhållandena i linje med marknadens förväntningar om den framtida räntebanan. Tillväxten kommer också att gynnas av en motståndskraftig arbetsmarknad, där arbetslösheten sjunker till historiskt låga nivåer senare under prognosperioden. Allt eftersom vissa av de cykliska faktorer som har sänkt produktivitetstillväxten under den senaste tiden avtar förväntas produktiviteten öka under prognosperioden. Sammantaget förväntas den genomsnittliga årliga reala BNP-tillväxten bli 0,9 procent 2024 och öka till 1,4 procent 2025 och 1,6 procent 2026. Jämfört med prognoserna från mars 2024 har utsikterna för BNP-tillväxten reviderats upp för 2024 beroende på den positiva överraskningen i början av året och förbättrad inkommande information. Utsikterna för BNP-tillväxten har reviderats ned marginellt för 2025 och förblir oförändrade för 2026.[1]

Inflationen beräknas röra sig huvudsakligen sidledes på kort sikt, för att därefter sjunka ytterligare till nivåer nära målet under 2025. Detta återspeglar ett lättare kostnadstryck, även från arbetsmarknaden, och det fördröjda genomslaget av den tidigare penningpolitiska åtstramningen som gradvis slår igenom i konsumentpriserna. Inflationen mätt med det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) förväntas uppvisa en viss volatilitet under återstoden av 2024 p.g.a. baseffekter och högre priser på energiråvaror. På medellång sikt bör energiinflationen stabiliseras på en låg positiv nivå mot bakgrund av marknadens förväntningar om hur olje- och gaspriserna kommer att utvecklas framöver och planerade finanspolitiska åtgärder relaterade till klimatförändringen. De senaste kvartalen har livsmedelsinflationen sjunkit kraftigt i takt med att pipelinetrycket har lättat med lägre priser på energi och livsmedelsråvaror. Framöver väntas prisökningstakten på livsmedel fluktuera kring den nuvarande nivån för att sedan sjunka ytterligare från slutet av 2025. HIKP-inflationen exklusive energi och livsmedel (HIKPX) bör ligga kvar över den totala inflationen under större delen av prognosperioden, men förväntas fortsätta en avmattande inflationsbana, om än i långsam takt och huvudsakligen 2025 och 2026. Ett centralt inslag i denna prognos är den förväntade gradvisa lättnaden i nominella löneökningar från inledningsvis fortsatt höga nivåer i takt med att den strama arbetsmarknaden påverkas allt mindre av de uppåtriktade effekterna från inflationstrycket – ett resultat av att människor vill få kompensation för prisökningar. Den förväntade återhämtningen i produktivitets­tillväxten bör stödja ett dämpat tryck på arbetskostnaderna. Dessutom ser vinsttillväxten ut att försvagas och delvis dämpa arbetskraftskostnadernas genomslag på priserna, särskilt under 2024. Den årliga genomsnittliga HIKP-inflationen väntas sjunka från 5,4 procent 2023 till 2,5 procent 2024, 2,2 procent 2025 och 1,9 procent 2026. Jämfört med prognoserna från mars 2024 har HIKP-inflationen reviderats upp med 0,2 procentenheter för 2024 och 2025. Detta beror främst på högre priser på energiråvaror och något högre inkommande data än väntat för HIKPX-inflationen. Dessutom väntas arbetskostnadstrycket bli något starkare på grund av högre löneökningar i kombination med något försiktigare utsikter för produktivitetstillväxten. Utsikterna för både den totala inflationen och HIKPX-inflationen för 2026 är oförändrade.

Tabell 1

Tillväxt- och inflationsprognoser för euroområdet

(årlig procentuell förändring, revideringar i procentenheter)

Juni 2024

Revideringar jämfört med mars 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Real BNP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

HIKP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HIKP exklusive energi och livsmedel

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Anm.: Siffror för real BNP avser årsgenomsnitt av säsongsjusterade och arbetsdagskorrigerade uppgifter. Historiska data kan skilja sig från Eurostats senaste publiceringar p.g.a. uppgifter som publicerats efter stoppdatumet för prognoserna. Uppgifter kan laddas ned, även på kvartalsbasis, från databasen för makroekonomiska prognoser på ECB:s webbplats.

Översättningar av den fullständiga rapporten om de makroekonomiska prognoserna kommer att publiceras under de närmaste dagarna.

© Europeiska centralbanken, 2024

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och i icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

För specifik terminologi hänvisas till ECB glossary (finns endast på engelska).

HTML ISBN 978-92-899-6580-4, ISSN 2529-4849, doi:10.2866/330, QB-CF-24-001-SV-Q


  1. Stoppdatum för de tekniska antagandena var den 15 maj 2024. Prognoserna för den globala ekonomin slutfördes den 16 maj och de makroekonomiska prognoserna för euroområdet den 22 maj. Den 31 maj offentliggjorde Eurostat snabbstatistiken för euroområdets HIKP-inflation för maj. Denna statistik var helt i linje med inflationsprognoserna från Eurosystemets experters i juni 2024. De aktuella prognoserna omfattar perioden 2024–2026. Prognoser för en så lång tidshorisont innehåller dock en mycket hög grad av osäkerhet, vilket bör hållas i åtanke. För mer information, se artikeln ”The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis”, Economic Bulletin, nr 8, ECB, 2019. En fullständig databas med tidigare makroekonomiska prognoser av ECB:s och Eurosystemets experter finns i databasen för makroekonomiska prognoser på ECB:s webbplats. Denna databas omfattar många variabler på kvartalsbasis.

Annexes
14 June 2024