Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Povzetek

Gospodarstvo euroobmočja je v začetku leta 2024 okrevalo bolj, kot je bilo pričakovano v letošnjih marčnih projekcijah strokovnjakov ECB, k čemur sta prispevala neto trgovinska menjava in povečevanje trošenja gospodinjstev. Najnovejše informacije kažejo, da se bo rast kratkoročno nadaljevala, in to hitreje, kot je bilo sprva predvideno. Realni razpoložljivi dohodek naj bi se še naprej zviševal zaradi močne rasti plač, postopnega povečevanja zaupanja in izboljševanja pogojev menjave, zato bo med letom 2024 okrevanje poganjala potrošnja. Prispevek neto trgovinske menjave na začetku leta deloma odraža volatilnost po začasnem upadu na koncu leta 2023. Zunanje povpraševanje se bo predvidoma še naprej povečevalo in tako podpiralo rast izvoza euroobmočja. V srednjeročnem obdobju naj bi negativen vpliv preteklega zaostrovanja denarne politike postopoma popustil, pri čemer bo aktivnost podpirala predpostavljena ublažitev pogojev financiranja v skladu s tržnimi pričakovanji o prihodnjem gibanju obrestnih mer. Na rast bo ugodno vplival tudi odporen trg dela, pri čemer se bo stopnja brezposelnosti pozneje v obdobju projekcij znižala na zgodovinsko nizko raven. Ker nekateri ciklični dejavniki, zaradi katerih se je v bližnji preteklosti znižala rast produktivnosti, popuščajo, se bo produktivnost v obdobju projekcij po pričakovanjih okrepila. Gledano v celoti naj bi povprečna letna realna rast BDP v letu 2024 znašala 0,9%, nato pa se bo okrepila na 1,4% v letu 2025 in 1,6% v letu 2026. V primerjavi z marčnimi projekcijami so bili obeti za rast BDP za leto 2024 popravljeni navzgor zaradi pozitivnega presenečenja na začetku leta in boljših najnovejših informacij. Obeti za rast BDP so bili za leto 2025 popravljeni zelo malo navzdol, za leto 2026 pa ostajajo nespremenjeni.[1]

Skupna inflacija bo v bližnji prihodnosti po projekcijah ostala večinoma nespremenjena, nato pa se bo med letom 2025 nadalje umirila na raven blizu ciljne ravni. To odraža popuščanje stroškovnih pritiskov, tudi s strani stroškov dela, in zapoznel vpliv preteklega zaostrovanja denarne politike, ki se postopoma preliva v cene življenjskih potrebščin. Skupna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), bo v preostanku leta 2024 po pričakovanjih nekoliko volatilna zaradi baznih učinkov in višjih cen energetskih surovin. V srednjeročnem obdobju naj bi se inflacija v skupini energentov ustalila na nizkih pozitivnih stopnjah ob tržnih pričakovanjih o prihodnjem gibanju cen nafte in plina ter načrtovanih javnofinančnih ukrepih v zvezi s podnebnimi spremembami. Inflacija v skupini hrane se je v zadnjih četrtletjih močno znižala, ko so se pritiski iz proizvodne verige sprostili zaradi nižjih cen energentov in prehrambenih surovin. V prihodnjem obdobju bo inflacija v skupini hrane po pričakovanjih nihala okrog sedanje ravni, nato pa se bo od konca leta 2025 še dodatno umirila. Inflacija brez energentov in hrane naj bi večino obdobja projekcij ostala višja od skupne inflacije, vseeno pa se bo v tej skupini predvidoma nadaljevala dezinflacija – predvsem v letih 2025 in 2026 – ki pa bo počasna. Osrednji element te projekcije je pričakovano postopno umirjanje nominalne rasti plač s prvotno še vedno povišane ravni, ko bodo popustili pritiski na rast plač, povezani s kompenziranjem inflacije, ob pomanjkanju ustrezne delovne sile. Pričakovano okrevanje rasti produktivnosti naj bi prispevalo k umirjanju pritiskov s strani stroškov dela. Obenem naj bi rast dobička oslabela in delno absorbirala prenos stroškov dela v cene, zlasti v letu 2024. Gledano v celoti se bo medletna povprečna skupna inflacija predvidoma znižala s 5,4% v letu 2023 na 2,5% v letu 2024, 2,2% v letu 2025 in 1,9% v letu 2026. V primerjavi z marčnimi projekcijami je bila inflacija v letih 2024 in 2025 popravljena za 0,2 odstotne točke navzgor. To odraža predvsem višje cene energetskih surovin in rahlo višje najnovejše podatke o inflaciji brez energentov in hrane, kot je bilo pričakovano. Poleg tega bodo pritiski s strani stroškov dela predvidoma nekoliko močnejši zaradi višje rasti plač in malce previdnejših obetov za rast produktivnosti. Obeti za skupno inflacijo in inflacijo brez energentov in hrane so za leto 2026 nespremenjeni.

Tabela 1

Projekcije rasti in inflacije za euroobmočje

(medletne spremembe v odstotkih, popravki v odstotnih točkah)

Junij 2024

Popravki v primerjavi z marcem 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Realni BDP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

–0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP brez energentov in hrane

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Opombe: Številke za realni BDP temeljijo na letnem povprečju podatkov, ki so desezonirani in prilagojeni za število delovnih dni. Pretekli podatki se lahko razlikujejo od nazadnje objavljenih podatkov Eurostata, ker so bili objavljeni po presečnem datumu za projekcije. Podatki so na voljo za prenos, tudi četrtletno, iz zbirke podatkov za makroekonomske projekcije na spletnem mestu ECB.

Prevod celotnega poročila o makroekonomskih projekcijah strokovnjakov bo objavljen v prihodnjih dneh.

© Evropska centralna banka, 2024

Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Za terminologijo glej glosar ECB (samo v angleščini).

HTML ISBN 978-92-899-6574-3, ISSN 2529-4822, doi:10.2866/222943, QB-CF-24-001-SL-Q


  1. Presečni datum za tehnične predpostavke je 15. maj 2024. Projekcije za svetovno gospodarstvo so bile dokončane 16. maja, makroekonomske projekcije za euroobmočje pa so bile dokončane 22. maja. Eurostat je 31. maja objavil prvo oceno inflacije v euroobmočju, merjene z indeksom HICP, za maj. Ta ocena je bila popolnoma skladna z letošnjimi junijskimi projekcijami strokovnjakov Eurosistema za skupno inflacijo. Tokratne projekcije zajemajo obdobje 2024–2026. Projekcije za tako dolg časovni razpon so povezane z zelo veliko negotovostjo, kar je treba upoštevati tudi pri njihovi interpretaciji. Več informacij je v članku z naslovom »The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis«, Ekonomski bilten, številka 8, ECB, 2019. Celotna zbirka podatkov za pretekle makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB in Eurosistema je na voljo v zbirki podatkov za makroekonomske projekcije na spletnem mestu ECB. Zbirka vključuje veliko četrtletnih spremenljivk.

Annexes
14 June 2024