Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Apžvalga

2024 m. pradžioje euro zonos ekonomika, skatinama grynosios prekybos ir didėjančių namų ūkių išlaidų, atsigavo labiau, negu buvo numatyta 2024 m. kovo mėn. ECB ekspertų prognozėse. Gaunama informacija leidžia daryti prielaidą, kad augimas artimiausiu laikotarpiu tęsis ir bus spartesnis, negu buvo numatyta anksčiau. Sparčiai augant darbo užmokesčiui, pamažu didėjant pasitikėjimui ir gerėjant prekybos sąlygoms, realiosios disponuojamosios pajamos turėtų toliau didėti, dėl to 2024 m. turėtų ryškėti vartojimo skatinamas atsigavimas. Šių metų pradžioje pasireiškęs grynosios prekybos skatinamasis poveikis iš dalies kilo dėl svyravimo, įvykusio po laikino nuosmukio 2023 m. pabaigoje. Tačiau užsienio paklausa turėtų ir toliau didėti ir skatinti euro zonos eksporto augimą. Neigiamas ankstesnio pinigų politikos griežtinimo poveikis vidutiniu laikotarpiu pamažu blės, o numatomas finansavimo sąlygų švelnėjimas, atitiksiantis rinkos lūkesčius dėl palūkanų normų raidos ateityje, skatins ekonominį aktyvumą. Augimą skatins ir atspari darbo rinka, nedarbo lygiui vėlesniu prognozių laikotarpiu smuktelėjus iki istoriškai žemo lygio. Nykstant tam tikriems cikliniams veiksniams, pastaruoju metu lėtinusiems našumo augimą, prognozių laikotarpiu našumas turėtų vėl pradėti sparčiau augti. Apskritai vidutinis metinis realusis BVP 2024 m. turėtų augti 0,9 %, 2025 m. augimas turėtų paspartėti iki 1,4 %, o 2026 m. – iki 1,6 %. Atsižvelgiant į metų pradžioje gautus geresnius, negu buvo tikėtasi, rodiklius ir gaunamą palankesnę informaciją, 2024 m. BVP augimo prognozė buvo padidinta, palyginti su 2024 m. kovo mėn. prognozėmis. 2025 m. BVP augimo prognozė šiek tiek sumažinta, o 2026 m. prognozė nepakito[1].

Prognozuojama, kad bendroji infliacija artimiausiu laikotarpiu iš esmės nesikeis, o 2025 m. toliau artės prie siekiamo lygio. Tam įtakos turės mažėjantis sąnaudų spaudimas, įskaitant su darbo jėga susijusį spaudimą, ir uždelstas ankstesnio pinigų politikos griežtinimo persidavimo vartotojų kainoms poveikis. Bendroji infliacija, skaičiuojama pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), likusią 2024 m. dalį turėtų šiek tiek svyruoti dėl bazės efektų ir pakilusių energijos žaliavų kainų. Atsižvelgiant į rinkos lūkesčius dėl naftos ir dujų kainų raidos ateityje ir planuojamas su klimato kaita susijusias fiskalines priemones, vidutiniu laikotarpiu energijos infliacijos rodiklis turėtų būti teigiamas, bet nedidelis. Pastaraisiais ketvirčiais sumažėjus energijos ir žaliavų kainoms ir dėl to sušvelnėjus kainų spaudimui, labai sumažėjo maisto produktų kainų kilimas. Numatoma, kad ateityje jis svyruos ties dabartiniu lygiu, o nuo 2025 m. pabaigos toliau mažės. Infliacija pagal SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų, didžiąją prognozių laikotarpio dalį turėtų būti didesnė už bendrąją infliaciją, tačiau turėtų ir toliau, nors ir lėtai, mažėti, daugiausia – 2025 ir 2026 m. Remiantis viena iš pagrindinių šių prognozių prielaidų, vis dar didelis nominaliojo darbo užmokesčio augimas po truputį mažės, silpnėjant jį didinusiam infliacijos kompensavimo spaudimui įtemptoje darbo rinkoje. Numatomas našumo augimo atsigavimas turėtų padėti mažinti darbo sąnaudų spaudimą. Taip pat pažymėtina, kad pelno augimas turėtų sulėtėti ir iš dalies švelninti darbo sąnaudų poveikį kainoms, ypač 2024 m. Apskritai metinė vidutinė bendroji infliacija pagal SVKI, 2023 m. buvusi 5,4 %, 2024 m. turėtų sumažėti iki 2,5 %, 2025 m. – iki 2,2 %, o 2026 m. – iki 1,9 %. Palyginti su 2024 m. kovo mėn. prognozėmis, 2024 ir 2025 m. infliacijos pagal SVKI augimo prognozė padidinta 0,2 procentinio punkto, daugiausia dėl didesnių energijos žaliavų kainų ir gaunamų šiek tiek didesnių, negu numatyta, infliacijos pagal SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų, rodiklių. Be to, atsižvelgiant į spartesnį darbo užmokesčio augimą ir šiek tiek atsargesnes našumo augimo prognozes, darbo sąnaudų spaudimas turėtų būti kiek stipresnis. Tiek bendrosios infliacijos, tiek infliacijos pagal SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų, 2026 m. prognozės nekoreguotos.

1 lentelė

Augimo ir infliacijos prognozės euro zonai

(metiniai pokyčiai, %; korekcijos procentiniais punktais)

2024 m. birželio mėn.

Korekcijos, palyginti su 2024 m. kovo mėn.

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Realusis BVP

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

–0,1

0,0

SVKI

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Pastabos: realiojo BVP dydžiai pateikti remiantis dėl sezoniškumo ir darbo dienų skaičiaus pakoreguotais metiniais vidurkiais. Istoriniai duomenys gali skirtis nuo pateiktų naujausiose Eurostato publikacijose, nes dalis duomenų buvo paskelbta po galutinės duomenų įtraukimo į šias prognozes dienos. Duomenis galima atsisiųsti, taip pat ir kas ketvirtį, iš makroekonominių prognozių duomenų bazės ECB interneto svetainėje.

Visa ekspertų makroekonominių prognozių ataskaita bus paskelbta artimiausiomis dienomis.

© Europos Centrinis Bankas, 2024

Pašto adresas 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas +49 69 1344 0
Interneto svetainė www.ecb.europa.eu

Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.

Dėl terminų ir santrumpų žr. ECB glosarijų.

HTML ISBN 978-92-899-6579-8, ISSN 2529-4741, doi:10.2866/434403, QB-CF-24-001-LT-Q


  1. Galutinė duomenų techninėms prielaidoms parengti įtraukimo data – 2024 m. gegužės 15 d. Pasaulio ekonomikos prognozės baigtos rengti gegužės 16 d., o makroekonominės prognozės euro zonai – gegužės 22 d. Gegužės mėn. išankstinį infliacijos pagal SVKI euro zonoje įvertį Eurostatas paskelbė gegužės 31 d. Eurostato įvertis visiškai atitiko 2024 m. birželio mėn. Eurosistemos ekspertų prognozes dėl bendrosios infliacijos. Šios prognozės apima 2024–2026 m. laikotarpį. Tokio ilgo laikotarpio prognozėms būdingas labai didelis neapibrėžtumas, todėl jas vertinant būtina į tai atsižvelgti. Dėl išsamesnės informacijos žr. straipsnį „The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis“, Economic Bulletin, Issue 8, ECB, 2019. Visas ankstesnes ECB ir Eurosistemos ekspertų makroekonomines prognozes galima rasti makroekonominių prognozių duomenų bazėje ECB interneto svetainėje. Šioje duomenų bazėje įvairių kintamųjų duomenys atnaujinami kas ketvirtį.