Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Overzicht

De economie van het eurogebied kreeg een impuls van het uitvoersaldo en de stijgende bestedingen van huishoudens en vertoonde mede daarom begin 2024 een sterker herstel dan in de projecties van ECB-medewerkers van maart 2024 werd verwacht. Recente cijfers wijzen op aanhoudende groei op korte termijn, in een hoger tempo dan voorzien. Robuuste loongroei, geleidelijk toenemend vertrouwen en verbetering van de ruilvoet zouden tot verdere stijging van de reëel besteedbare inkomens moeten leiden en in de loop van 2024 tot een door de consumptie gedragen herstel. De impuls vanuit het uitvoersaldo begin dit jaar is deels toe te schrijven aan de volatiliteit die ontstond na een tijdelijke daling van het uitvoersaldo eind 2023. De buitenlandse vraag blijft naar verwachting echter toenemen en zo de groei van de uitvoer uit het eurogebied ondersteunen. Op middellange termijn ebt de negatieve invloed van de eerdere verkrapping van het monetair beleid geleidelijk weg en wordt de bedrijvigheid ondersteund door de verwachte versoepeling van de financieringsvoorwaarden in overeenstemming met de marktverwachtingen ten aanzien van het toekomstige beloop van de rentetarieven. Ook de veerkrachtige arbeidsmarkt draagt bij aan de groei, terwijl het werkloosheidscijfer later in de projectieperiode daalt naar een historisch laag niveau. De productiviteit trekt gedurende de projectieperiode naar verwachting aan nu enkele conjuncturele factoren die in het recente verleden de productiviteitsgroei drukten, aan invloed inboeten. Al bij al komt de gemiddelde reële bbp-groei op jaarbasis naar verwachting uit op 0,9% in 2024 en trekt aan tot 1,4% in 2025 en 1,6% in 2026. Ten opzichte van de projecties van maart 2024 zijn de vooruitzichten voor de bbp-groei voor 2024 naar boven bijgesteld als gevolg van de meevallende ontwikkelingen aan het begin van het jaar en betere recente cijfers. De vooruitzichten voor de bbp-groei zijn voor 2025 licht naar beneden bijgesteld en blijven voor 2026 ongewijzigd.[1]

De totale inflatie blijft naar verwachting op korte termijn min of meer gelijk om in de loop van 2025 verder af te nemen tot een niveau dicht bij de doelstelling. Oorzaken hiervoor zijn een afname van de kostendruk, onder andere van de arbeidskosten, en de vertraagde doorwerking van de eerdere monetairbeleidsverkrapping in de consumptieprijzen. Onder invloed van basiseffecten en hogere prijzen van energiegrondstoffen blijft de totale inflatie, gemeten aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP), gedurende de rest van 2024 enige volatiliteit vertonen. Gezien de marktverwachtingen ten aanzien van het toekomstige beloop van de olie- en gasprijzen en geplande begrotingsmaatregelen in verband met klimaatverandering zou de energie-inflatie zich op middellange termijn op een laag, positief peil moeten stabiliseren. De voedselprijsinflatie is de afgelopen kwartalen sterk gedaald doordat, onder invloed van de lagere prijzen van energie en voedingsgrondstoffen, de prijsdruk binnen de productieketen is afgenomen. Verwacht wordt dat de voedselprijsinflatie rond het huidige niveau blijft schommelen en vanaf eind 2025 verder daalt. De HICP-inflatie met uitzondering van energie en voedingsmiddelen (HICPX) blijft gedurende het grootste deel van de projectieperiode hoger dan de totale inflatie. De desinflatoire ontwikkeling van de HICPX zet echter door, zij het langzaam en met name in 2025 en 2026. Een centraal element in deze projecties is het geleidelijk vertragen van de nominale loongroei, vanaf een aanvankelijk nog steeds hoog niveau, doordat de opwaartse druk van de inflatiecorrectie in een krappe arbeidsmarkt wegebt. De matiging van de arbeidskostendruk zou worden ondersteund door herstel van de productiviteitsgroei. Daar komt bij dat de groei van de bedrijfswinsten afzwakt en deels de doorwerking van de arbeidskosten in de prijzen opvangt, met name in 2024. Al bij al daalt de totale HICP-inflatie op jaarbasis naar verwachting van gemiddeld 5,4% in 2023 naar 2,5% in 2024, 2,2% in 2025 en 1,9% in 2026. De HICP-inflatie voor 2024 en 2025 is met 0,2 procentpunt naar boven bijgesteld ten opzichte van de projecties van maart 2024. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de hogere prijzen van energiegrondstoffen en de nieuwe cijfers voor de HICPX-inflatie, die iets hoger waren dan verwacht. Daarnaast valt de arbeidskostendruk naar verwachting licht hoger uit door de hogere loongroei in combinatie met iets gematigder vooruitzichten voor de productiviteitsgroei. Voor 2026 zijn de vooruitzichten voor zowel de totale inflatie als de HICPX-inflatie ongewijzigd.

Tabel 1

Groei- en inflatieprojecties voor het eurogebied

(mutaties in procenten per jaar; bijstellingen in procentpunten)

Juni 2024

Bijstellingen t.o.v. maart 2024

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

Reëel bbp

0,6

0,9

1,4

1,6

0,1

0,3

-0,1

0,0

HICP

5,4

2,5

2,2

1,9

0,0

0,2

0,2

0,0

HICP exclusief energie en voedingsmiddelen

4,9

2,8

2,2

2,0

0,0

0,2

0,1

0,0

Toelichting: Voor het reële bbp is uitgegaan van jaargemiddelden van voor werkdagen en seizoensinvloeden gecorrigeerde gegevens. Historische cijfers kunnen afwijken van die in de meest recente Eurostat-publicaties wanneer er na de afsluitingsdatum van de projecties nog gegevens gepubliceerd zijn. De gegevens kunnen, ook op kwartaalbasis, worden gedownload uit de database met macro-economische projecties op de website van de ECB.

De vertalingen van de volledige tekst van de door medewerkers samengestelde macro-economische projecties verschijnen binnen een paar dagen.

© Europese Centrale Bank, 2024

Postadres: 60640 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon: +49 69 1344 0
Website: www.ecb.europa.eu

Alle rechten voorbehouden. Reproductie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is alleen toegestaan met bronvermelding.

Zie voor een verklaring van de terminologie de ECB-woordenlijst (alleen in het Engels).

HTML ISBN 978-92-899-6568-2, ISSN 2529-4776, doi:10.2866/15270, QB-CF-24-001-NL-Q


  1. De afsluitingsdatum voor de technische aannames was 15 mei 2024. De projecties voor de wereldeconomie zijn afgerond op 16 mei, de macro-economische projecties voor het eurogebied op 22 mei. De flashraming van de HICP-inflatie in het eurogebied voor mei is op 31 mei door Eurostat gepubliceerd. Deze raming kwam volledig overeen met de door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde projecties voor de totale inflatie van juni 2024. De huidige projecties bestrijken de periode 2024-2026. Projecties voor zo'n lange periode zijn met zeer grote onzekerheid omgeven en hiermee dient bij de interpretatie ervan rekening gehouden te worden. Nadere informatie is te vinden in het artikel ‘The performance of the Eurosystem/ECB staff macroeconomic projections since the financial crisis’, Economisch Bulletin, nummer 8, ECB, 2019. Een volledige database met eerdere macro-economische projecties door medewerkers van de ECB en het Eurosysteem is te vinden in de database met macro-economische projecties op de website van de ECB. Deze database bevat veel variabelen op kwartaalbasis.

Annexes
14 June 2024