Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.11.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 301 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 506 206 −161
  2.1 SVF debitoru parādi 234 256 21
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 271 950 −182
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 14 539 903
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 152 344
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 152 344
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 502 681 −1 277
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 850 −1 277
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 495 831 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 823 37
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 922 159 −3 141
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 721 702 −2 880
  7.2 Pārējie vērtspapīri 200 458 −261
8 Valdības parāds euro 20 985 0
9 Pārējie aktīvi 378 019 543
Kopā aktīvi 6 998 866 −2 752
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 550 034 −3 148
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 715 807 −597
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 154 902 −12 223
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 560 877 11 625
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 27 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 37 821 255
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 284 921 3 520
  5.1 Saistības pret valdību 206 141 5 627
  5.2 Pārējās saistības 78 779 −2 108
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 228 199 1 733
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 16 067 483
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 163 270
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 163 270
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0
10 Pārējās saistības 256 713 −5 269
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023