Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. novembra 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 613 301 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 506 206 −161
  2.1 Pohľadávky voči MMF 234 256 21
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 271 950 −182
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 539 903
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 152 344
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 15 152 344
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 502 681 −1 277
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 850 −1 277
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 495 831 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 25 823 37
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 922 159 −3 141
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 721 702 −2 880
  7.2 Ostatné cenné papiere 200 458 −261
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 985 0
9 Ostatné aktíva 378 019 543
Aktíva spolu 6 998 866 −2 752
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 550 034 −3 148
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 715 807 −597
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 154 902 −12 223
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 560 877 11 625
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 27 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 821 255
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 284 921 3 520
  5.1 Verejná správa 206 141 5 627
  5.2 Ostatné záväzky 78 779 −2 108
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 228 199 1 733
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 16 067 483
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 163 270
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 163 270
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 180 715 0
10 Ostatné záväzky 256 713 −5 269
11 Účty precenenia 604 185 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 120 242 0
Pasíva spolu 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023