Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 november 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 613.301 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 506.206 −161
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.256 21
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 271.950 −182
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.539 903
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.152 344
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.152 344
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 502.681 −1.277
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.850 −1.277
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 495.831 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 25.823 37
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.922.159 −3.141
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.721.702 −2.880
  7.2 Overige effecten 200.458 −261
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0
9 Overige activa 378.019 543
Totaal activa 6.998.866 −2.752
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.550.034 −3.148
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.715.807 −597
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 154.902 −12.223
  2.2 Depositofaciliteit 3.560.877 11.625
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 27 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 37.821 255
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 284.921 3.520
  5.1 Overheid 206.141 5.627
  5.2 Overige verplichtingen 78.779 −2.108
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 228.199 1.733
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.067 483
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.163 270
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.163 270
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0
10 Overige passiva 256.713 −5.269
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 6.998.866 −2.752
Annexes
14 November 2023