Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 ноември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 613 301 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 506 206 −161
  2.1 Вземания от МВФ 234 256 21
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 271 950 −182
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 539 903
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 152 344
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 152 344
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 502 681 −1 277
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 850 −1 277
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 495 831 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 25 823 37
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 922 159 −3 141
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 721 702 −2 880
  7.2 Други ценни книжа 200 458 −261
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0
9 Други активи 378 019 543
Общо активи 6 998 866 −2 752
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 550 034 −3 148
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 715 807 −597
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 154 902 −12 223
  2.2 Депозитно улеснение 3 560 877 11 625
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 27 1
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 37 821 255
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 284 921 3 520
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 206 141 5 627
  5.2 Други задължения 78 779 −2 108
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 228 199 1 733
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 067 483
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 163 270
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 163 270
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0
10 Други задължения 256 713 −5 269
11 Сметки за преоценка 604 185 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 6 998 866 −2 752
Annexes
14 November 2023