content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.03.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 991 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 506 640 −984
  2.1 SVF debitoru parādi 230 502 1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 276 138 −985
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 438 371
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 546 397
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 546 397
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 221 786 26
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 851 30
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 220 935 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 25 768 −3 764
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 115 267 −721
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 936 352 −1 291
  7.2 Pārējie vērtspapīri 178 915 570
8 Valdības parāds euro 21 539 0
9 Pārējie aktīvi 317 394 3 247
Kopā aktīvi 7 829 368 −1 428
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 553 351 −629
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 336 529 26 030
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176 922 6 199
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 158 318 19 837
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 289 −7
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 29 713 −7 360
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 444 760 −11 037
  5.1 Saistības pret valdību 354 766 −6 801
  5.2 Pārējās saistības 89 994 −4 236
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 275 217 −5 479
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 324 5
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 260 −323
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 260 −323
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 281 967 −2 635
11 Pārvērtēšanas konti 589 140 0
12 Kapitāls un rezerves 120 746 0
Kopā pasīvi 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023