content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 mars 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.991 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 506.640 −984
  2.1 Fordringar på IMF 230.502 1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 276.138 −985
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 15.438 371
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.546 397
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.546 397
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.221.786 26
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 851 30
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.220.935 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 25.768 −3.764
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.115.267 −721
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.936.352 −1.291
  7.2 Övriga värdepapper 178.915 570
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.539 0
9 Övriga tillgångar 317.394 3.247
Summa tillgångar 7.829.368 −1.428
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.553.351 −629
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.336.529 26.030
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.922 6.199
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.158.318 19.837
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.289 −7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 29.713 −7.360
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 444.760 −11.037
  5.1 Offentliga sektorn 354.766 −6.801
  5.2 Övriga skulder 89.994 −4.236
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 275.217 −5.479
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.324 5
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.260 −323
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.260 −323
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 281.967 −2.635
11 Värderegleringskonton 589.140 0
12 Kapital och reserver 120.746 0
Summa skulder 7.829.368 −1.428
Annexes
14 March 2023